Disclaimer

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.coga.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Coga bvba behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

 

2. Informatie over Coga bvba

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Coga bvba, met een maatschappelijke zetel aan de Eikenlei 2, 2960 Brecht, België. Coga bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.614.008 en draagt als BTW-identificatienummer BE-0427.614.008

 

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij een kantoor van Coga bvba. Bij elk vastgoedeigendom op de website wordt vermeld welk kantoor het betreffende vastgoed beheert.

  • Kantoor: Coga Sint-Job-in-‘t-Goor - Eikenlei 2, 2960 Brecht / Sint-Job-in-‘t-Goor, Tel.: 03/636.47.47.
  • Kantoor: Coga Brecht - Gemeenteplaats 17, 2960 Brecht, Tel.: 03/636.47.47.

 

Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u Coga bvba bereiken via het volgende e-mailadres: info@coga.be.

 

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Coga bvba u in essentie het volgende aan:
Informatie over de aangeboden diensten van Coga bvba, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van Coga bvba, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor;
Een communicatieplatform tussen u en Coga bvba, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Coga bvba;
Verschillende digitale diensten, waarmee Coga bvba u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

 

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Coga bvba u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling. Wij behouden eveneens het recht u daarvoor gerechtelijk te vervolgen.

 

6. Het vastgoedaanbod – betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen.
Coga bvba levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Coga bvba op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Coga bvba dan ook niet aansprakelijk stellen voor eventuele fouten in de informatie of als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. 
Coga bvba doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

 

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Coga bvba, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Coga bvba treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 500559. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van Coga bvba kan u terecht in één van de kantoren van Coga bvba (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

 

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Coga bvba erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Coga bvba. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coga bvba. 

 

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 1, 6, 7 en 8 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Coga bvba beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Coga bvba aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Coga bvba niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.
COGA bvba draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.
Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Coga bvba worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Coga bvba in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

 

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.coga.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Coga bvba is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

 

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.coga.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.