Disclaimer

 

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.coga.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Coga behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

 

2. Informatie over Coga

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Coga, met een maatschappelijke zetel aan de Eikenlei 2, 2960 Brecht, België. Coga is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.614.008 en draagt als BTW-identificatienummer BE-0427.614.008

 

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij een kantoor van Coga. Bij elk vastgoedeigendom op de website wordt vermeld welk kantoor het betreffende vastgoed beheert.

Kantoor: Coga Sint-Job-in-‘t-Goor

Kantoor: Coga Brecht

Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u Coga bereiken via het volgende e-mailadres: info@coga.be.

 

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Coga u in essentie het volgende aan:

 

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Coga u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

 

6. Het vastgoedaanbod

Coga levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Coga op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Coga dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Coga doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

 

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Coga, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Coga treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 500559. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van Coga kan u terecht in één van de kantoren van Coga (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

 

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Coga erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Coga. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coga. 

 

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Coga beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Coga aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Coga niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

 

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.coga.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Coga is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

 

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.coga.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

 

 

Privacybeleid

 

1. Privacy

Coga hecht veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker. Ook staat Coga in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van documenten verbonden aan vastgoed te koop/huur op de website. De documenten verbonden met het aangeboden vastgoed worden in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd. Het gebruik van deze documenten is alleen bedoeld voor intern gebruik bij interesse van kandidaat-kopers en/of kandidaat-huurders. De documentatie mag dan ook niet gekopieerd of verspreid worden.

 

2. Bescherming van persoonsgegevens

Coga beschermt uw persoonsgegevens in naleving van de Europese regelgeving, in het bijzonder van Verordening 2016/679. Alle persoonlijke gegevens die u aan Coga verstrekt, via een registratie- of contactformulier, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in Europa. ENTO, de web developer van Coga, treedt op als verwerker van deze gegevens. Vervolgens stuurt ENTO die gegevens door naar Whise, dit is een softwarepakket waarmee werknemers van Coga uw persoonsgegevens efficiënt kunnen beheren. Coga blijft eindverantwoordelijk voor de gegevensverwerking. 

Alle persoonsgegevens die u via de website verstuurt, worden verwerkt via een geëncrypteerde, beveiligde HTTPS-verbinding. Dit garandeert onder andere een wettige en eerlijke verwerking van uw gegevens. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard. Ook bent u gerechtigd om uw gegevens in te zien en kan u eventuele onjuistheden zelf corrigeren.

Zonder uw toestemming geeft Coga geen informatie door aan derden. Bovendien deelt Coga geen gegevens met derden waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Wel kunnen algemene gegevens over bezoekerspatronen van de site worden uitgewisseld met partners of anderen, maar dit gebeurt altijd op een wijze die het onmogelijk maakt om individuele bezoekers te identificeren. U kunt www.coga.be bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Alleen kunnen wij geen aanvullende informatie verstrekken zonder uw persoonsgegevens te registreren.

De werknemers van Coga, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

 

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Via registratie- en/of contactformulieren verzamelt Coga de volgende persoonsgegevens:

De eerder genoemde persoonsgegevens worden verzameld voor het volgende:

Bij de betreffende registratie- en contactformulieren kan u aangeven welke informatie u wil ontvangen. Selecteer daarvoor het desbetreffende vakje. Daarnaast kan u op elk moment per e-mail laten weten dat u geen berichten meer wilt ontvangen.

Nadat u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden, kan het nodig zijn dat deze informatie wordt doorgegeven aan bedrijven of organisaties aan wie Coga haar e-mailberichtgeving of direct marketing uit handen geeft. Mocht dit gebeuren, dan garandeert Coga dat die bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening van Persoonsgegevens. 

 

4. Heatmaps

Omdat Coga een optimale gebruikservaring nastreeft op deze website, worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Via heatmaps worden muisbewegingen gegenereerd die de marketingafdeling gebruikt voor het optimaliseren van de online ervaring op www.coga.be. Tijdens dit proces kunnen geen persoonsgegevens geïdentificeerd worden.

 

5. Overige informatie die tijdens uw bezoek aan onze site wordt verzameld

Als u www.coga.be bezoekt, daar pagina´s leest of informatie downloadt, legt Coga automatisch bepaalde informatie vast over uw bezoek. Deze informatie is afkomstig van uw computer. Deze gegevens maken uw identiteit niet bekend. Ze geven slechts aan hoeveel bezoekers www.coga.be benaderen, en het type computer dat daarvoor wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie wordt de website voor alle bezoekers verbeterd, zodat volgende bezoeken nog aangenamer verlopen.

De volgende gegevens worden geregistreerd bij een bezoek aan www.coga.be:

 

6. Gebruik van cookies en cookiebeleid

Cookies stellen Coga in staat om het apparaat te identificeren waarmee u www.coga.be bezoekt. De cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van deze website of leveren bepaalde basisfuncties.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt gezet nadat u een website bezoekt. Via cookies is het mogelijk om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt.

 

Beheer van cookies:

U kan de installatie van cookies vermijden door die te weigeren via uw browserinstellingen. Daarnaast kan u al geïnstalleerde cookies altijd nog verwijderen van uw computer of mobiele apparaat. Meer informatie over het weigeren en deleten van cookies vindt u op http://cookierecht.be.

www.coga.be maakt gebruik van de volgende cookies:

 

7. Bescherming van email-adressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw correspondentie, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het toesturen van andere informatie.

 

8. Gegevensbescherming voor pixellabels

Coga maakt mogelijk gebruik van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan onderstaande informatie worden verzameld:

In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde opmaakdetectietechnologie worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u een e-mail heeft ontvangen en geopend.

 

9. Aanvullende vragen over privacy?

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft recht tot inzage van gegevens die Coga over u bewaart. Bovendien kan u deze informatie zelf corrigeren of verwijderen. U kan Coga ook verzoeken de informatie niet te gebruiken door hiertoe geen toestemming te verlenen op het registratieformulier/contactformulier.

Als u van de hierboven vermelde mogelijkheden gebruik wil maken of als u specifieke vragen heeft die niet in deze sectie worden behandeld, kan u per post of via e-mail contact opnemen met:

Koen Conings, Eikenlei 2, 2960 Brecht/Sint-Job-in-‘t-Goor of via koen@coga.be.

St.- Job-in-'t-Goor

Eikenlei 2
2960 St.- Job-in-'t-Goor
+32 (0)3 636 47 47
info@coga.be

Kantoor 2

Brecht

Gemeenteplaats 17
2960 Brecht
+32 (0)3 636 47 47
info@coga.be

Kantoor 1
Coga gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. meer infoverder gaan